Polityka społeczna wobec osób starszych

Rzecznik 12 lip , 2013 0 Comments Wpisy

Polityka społeczna państwa to działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa położenia materialnego, asekuracja przed ryzykami życiowymi i wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych.

Polityka społeczna wobec ludzi starych to działalność różnych podmiotów mającą na celu zaspokajanie potrzeb tej zbiorowości oraz kształtowanie odpowiednich relacji pomiędzy starszym pokoleniem a młodszymi generacjami ? dzięki ograniczaniu uzależnienia starszych od młodszych, likwidacji różnych form społecznego wykluczenia ludzi starych, sprzyjaniu ich szerokiej społecznej partycypacji oraz kształtowaniu stosunków międzypokoleniowej solidarność. Taka polityka społeczna powinna stanowić reakcję na potrzeby konkretnej zbiorowości ludzi starych, a punktem wyjścia dla niej jest bieżąca diagnoza tychże potrzeb.

Polityka społeczna wobec ludzi starych powinna sprzyjać ich samodzielnemu ? na miarę możliwości ? życiu, zapewnić im ważną i stabilną pozycję w strukturze społeczności, w których żyją, uwzględnić ogromne zróżnicowanie sytuacji i potrzeb starszego pokolenia. Natomiast punktem wyjścia dla polityki wobec starości jest ustalenie pewnych generalnych cech tej fazy życia, związanych z nią zdarzeń krytycznych i zadań życiowych.

Celami polityki wobec starości są: wspomaganie jednostek w radzeniu sobie z kryzysami sytuacyjnymi i rozwojowymi, które ? w określonych warunkach historycznych ? są typowe dla starości, kształtowanie pozytywnego społecznego wizerunku starości i zapewnienie jej pozycji równoprawnej z innymi fazami życia, a także przygotowanie młodszych osób do czekającej ich starości, do życia w społeczeństwie otwartym dla wszystkich grup wiekowych, respektującym specyfikę wszystkich faz życia. Polityka wobec starości i polityka wobec ludzi starych muszą się uzupełniać i wzajemnie się warunkują. Trudno przecież o dobre rozwiązania problemów ludzi starych i dobrą jakość ich życia w społeczeństwie nie rozumiejącym specyfiki fazy starości, w którym dominują jej negatywne stereotypy. Z drugiej strony nieskuteczna polityka wobec ludzi starych prowadząca do ich marginalizacji, wpływa negatywnie na generalny obraz starości jako fazy życia.

Opiekunka osób starszych Wrocław – Szukasz pomocy?

OPIEKA PANACEUM SP. Z O.O. Nasze Biuro: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95 (I piętro), 50-016 Wrocław

Written By Rzecznik